• Wat is integratieve coaching?
  • Wat is integratieve counseling?
  • Waarde coaching en counseling
  • Werkwijze

Integratieve coaching is een gestructureerde begeleidingswijze (de Activator®) die tot doel heeft, dat u als cliënt eerst een helder zelfinzicht krijgt. Waarom doe ik wat ik doe? Wat zit me in de weg? Wanneer blokkeer ik? Welke hulpbronnen heb ik? Gebruik ik mijn hulpbronnen wel optimaal? Etc.
Na verkregen inzichten wordt u begeleid in het maken van een eigen plan van aanpak; u beschikt immers al over gereedschappen om dat te maken. In de verdere procesbegeleiding is aandacht voor het verloop van het veranderingsproces; welke stappen heeft u genomen en welke veranderingen in uw mindset heeft u daar bij geholpen?  Het veranderde gedrag wordt stelselmatig geëvalueerd en waar nodig stelt u het zelf bij op geleide van nieuwe inzichten en ervaringen. Door de procesgerichte en gestructureerde aanpak heeft u weer grip en is er veel aandacht voor het verankeren van de verandering.
Dat sprake is van een “integratieve” begeleiding, heeft te maken met een benadering van uw probleem vanuit alle levensdomeinen. Denkt u aan wat u voelt, wat u denkt, wat dit betekent voor uw gedrag en uw sociale contacten, hoe e.e.a. zich lichamelijk en spiritueel vertaalt. Het gaat altijd om kortstondige interventies van meestal 5 tot 10 sessies.

Als de opdracht vanuit een werkgever gegeven is (uiteraard altijd met uw instemming als medewerker) wordt deze in overleg met u zowel tussentijds als aan het slot van de sessies geïnformeerd. Ook kan de werkgever bij het laatste gesprek aanwezig zijn. Uw persoonlijk leerproces staat centraal in de begeleiding.

Coaching wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar en is niet BTW vrijgesteld. Veel werkgevers zijn bereid om de nota te betalen als het proces ook voor deze profijtelijk is.

Integratieve Counseling is het begeleiden van emotionele, psychosociale en psychosomatische problemen om uw welzijn te vergroten. Deze begeleiding gaat naast de praktische verandering zoals in coachen ook om de innerlijke verandering. Counseling wordt toegepast wanneer coaching niet voldoende effect oplevert. U weet wel weet wat u moet doen en wil dat ook doen, maar het lukt toch niet op de essentiële momenten. Dan is er een grote kans dat u belemmerd wordt door een innerlijk blokkade. Dan dient de schep dieper gezet te worden.
Het accent ligt in het opheffen van uw innerlijke blokkade(s). Integratieve counseling is gericht op het hier-en-nu.

U kunt denken aan lichte psychische problematiek, sociaal-emotionele of psychosomatische klachten zoals:
* Stress-klachten
* Psychosomatische klachten
* Burn-out (preventie)
* Onrustgevoelens
* Relatieproblematiek
* Seksuele problematiek
* Levensfaseproblematiek (identiteit, zingeving)
* Spirituele ontwikkeling (intuïtieve vermogens)
* Verstoorde balans tussen werk en privé
* Begeleiding kankerpatiënten

De waarde van de begeleiding ligt vooral in de methodiek waarbij u regie voert op de inhoud gedurende de begeleiding; de coach/counselor stuurt op het proces, de door u geformuleerde doelen en zoekt steeds naar effectieve pasvormen voor u. Veel begeleide cliënten ervaren blijvende verandering, omdat het plan van aanpak uit henzelf is gekomen. Het loskomen uit oud ingeslepen gedrag en het hebben van lonkende perspectieven werkt een toename van zelfvertrouwen in de hand. En vrijheid, autonomie, eigen verantwoordelijkheid en innerlijke kracht.

De werkwijze leert dat 5 tot 10 maximaal sessies van een uur meestal voldoende zijn. Gesprekken kunnen op locatie plaatsvinden, maar ook extern als dat bijdraagt aan het resultaat. De sessies zijn of wekelijks of tweewekelijks, afhankelijk van de tijd die nodig is om tot daadwerkelijke verandering te komen. Het werkt eerder contraproductief als dit geforceerd wordt. ‘Het gras gaat niet sneller groeien als je er aan trekt.’ Het meeste werk vindt plaats bij de cliënt tussen de sessies.

Counseling wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering. Per sessie wordt dan een deel door hen vergoed. Ook is counseling vrijgesteld van BTW. Checkt u dit bij uw ziektekostenverzekeraar.

Ik ben lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), registratienummer 9047