• Wat is integratieve coaching/counseling?
  • Waarde coaching
  • Werkwijze
  • Voor wie?

Integratieve coaching/counseling is een gestructureerde begeleidingswijze (de Activator®) die tot doel heeft, dat een cliënt eerst een helder zelfinzicht krijgt. Waarom doe ik wat ik doe? Wat zit me in de weg? Wanneer blokkeer ik? Welke hulpbronnen heb ik? Gebruik ik mijn hulpbronnen wel optimaal? Etc.
Na verkregen inzichten wordt de cliënt begeleid in het maken van een eigen plan van aanpak; hij/zij beschikt immers al over gereedschappen om dat te construeren. In de verdere procesbegeleiding is aandacht voor het verloop van het veranderingsproces; welke stappen heeft de cliënt genomen en welke veranderingen in zijn mindset heeft hem/haar daar bij geholpen. Het veranderde gedrag wordt stelselmatig geëvalueerd en waar nodig stelt de cliënt het zelf bij op geleide van nieuwe inzichten en ervaringen. Door de procesgerichte en gestructureerde aanpak is er veel aandacht voor het verankeren van de verandering.
Dat sprake is van een “integratieve” begeleiding, heeft te maken met meerdere gerenommeerde begeleidingstechnieken die tot één model zijn vervlochten. Daarnaast gaat het niet altijd om werkgerelateerde problemen die iemand ervaart; er zijn meerdere psycho-sociale componenten in beeld die feitelijk niet los gezien kunnen worden van gedrag in een werksetting. Altijd staat het welbevinden centraal.

Als de opdracht vanuit een werkgever gegeven is (uiteraard altijd met instemming van de medewerker) wordt deze in overleg met de cliënt zowel tussentijds als aan het slot van de cyclus gesprekken geïnformeerd. Ook kan de werkgever bij het laatste gesprek aanwezig zijn. Het persoonlijk leerproces staat centraal in de begeleiding.

De waarde van de begeleiding ligt vooral in de methodiek waarbij de cliënt in regie op de inhoud blijft gedurende de begeleiding; de coach/counselor stuurt op het proces, de geformuleerde doelen en zoekt steeds naar effectieve pasvormen voor de coachee. De coach stelt voortdurend reflectieve vragen. Veel gecoachte cliënten ervaren blijvende verandering, omdat het plan van aanpak uit henzelf is voortgekomen. Het loskomen uit oud ingeslepen gedrag en het hebben van lonkende perspectieven werkt een toename van zelfvertrouwen in de hand. En vrijheid, autonomie, eigen verantwoordelijkheid en innerlijke kracht.
Voor de werkgever betekent dit, dat de medewerker weer beter tot zijn recht komt in de arbeidssituatie. Of niet; als de medewerker ontdekt dat zijn/haar passie niet in deze setting tot zijn recht kan komen. Een andere werkkring kan dan een oplossing voor zowel werknemer als werkgever zijn.

De werkwijze leert dat 5 tot 10 maximaal sessies van een uur meestal voldoende zijn. Gesprekken kunnen op locatie plaatsvinden, maar ook extern als dat bijdraagt aan het resultaat. De sessies zijn of wekelijks of tweewekelijks, afhankelijk van de tijd die nodig is om tot daadwerkelijke verandering te komen. Het werkt eerder contraproductief als dit geforceerd wordt. Het gras gaat niet sneller groeien als je er aan trekt. Het meeste werk vindt plaats bij de cliënt tussen de sessies.

Voor wie?

De coaching kan worden aangeboden aan zowel operationeel werkzame medewerkers als leidinggevenden tot aan de bestuurder toe. Daar ik zelf jaren werkzaam ben geweest als bestuurder, begrijp ik “van binnen uit” voor welke arbeidsgerelateerde – of persoonlijke vraagstukken u kunt staan! De methodiek van de Activator® is voor iedereen heilzaam, want de coachee maakt zelf zijn plan van aanpak dat bij hem/haar past.